TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

** Anayasa'daki en son değişiklik 23.7.1995 günü TBMM'de kabul edilen 4121 sayılı Yasa ile yapılmıştır. Anayasa değişikliğini gerçekleştiren yasa, 26 Temmuz 1995 günkü Resmi Gazete'de yayımlanarak 75'inci madde değişikliği dışında yürürlüğe girmiştir. Değişen bu maddeler koyu renk yazılmış olarak eklenerek son haline kavuşturulmuştur.

BİRİNCİ KISIM / GENEL ESASLAR

Madde : 1 - 11
 

İKİNCİ KISIM / TEMEL HAKLAR VE ÖDEVLER

Birinci Bölüm - Genel Hükümler
Madde : 12 -17
 
İkinci Bölüm - Kişinin Hakları ve Ödevleri
Madde : 18 - 40
 
Üçüncü Bölüm - Sosyal ve Ekonomik Hakları ve Ödevleri
Madde : 41 - 65
 
Dördüncü Bölüm - Siyasi Haklar ve Ödevler
Madde : 66 - 74
 

ÜÇÜNCÜ KISIM / CUMHURİYETİN TEMEL ORGANLARI

Birinci Bölüm - Yasama
Madde : 75 - 100
 
İkinci Bölüm - Yürütme
Madde : 101 - 137
 
Üçüncü Bölüm - Yargı
Madde : 138 - 160
 

DÖRDÜNCÜ KISIM / MALİ VE EKONOMİK HÜKÜMLER

Birinci Bölüm - Mali Hükümler
Madde : 161 - 165
 
İkinci Bölüm - Ekonomik Hükümler
Madde : 166 - 174
 

BEŞİNCİ KISIM / ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

ALTINCI KISIM / GEÇİCİ HÜKÜMLER

YEDİNCİ KISIM / SON HÜKÜMLER

 

 İNDEKS | BİRİNCİ KISIM | İKİNCİ KISIM
ÜÇÜNCÜ KISIM | DÖRDÜNCÜ KISIM | BEŞİNCİ KISIM | ALTINCI KISIM | YEDİNCİ KISIM